Home 5 Gun Safety 5 Resource Center
If you or a loved one is actively experiencing a crisis and at imminent risk of self-harm or harm to others, call 911.

RESOURCE CENTER

We have resources in multiple languages to help you prepare, prevent, respond and recover from gun violence.

GUN VIOLENCE RESTRAINING ORDER OVERVIEW


LEARN MORE

APPLICATION ORGANIZER


LEARN MORE

GUN VIOLENCE RESTRAINING ORDER FLYER


LEARN MORE

EVERGREEN SOCIAL MEDIA TOOLKIT


LEARN MORE

WALLET CARD


LEARN MORE

APPLICATION PROCESS GUIDE


LEARN MORE

GUN VIOLENCE RESTRAINING ORDER ONE PAGER


LEARN MORE

RELEVANT SOCIAL MEDIA TOOLKITS


LEARN MORE

QUE SON LAS ÓRDENES DE RESTRICCIÓN DE VIOLENCIA ARMADA?


LEARN MORE

ORGANIZADOR DE FORMULARIOS


LEARN MORE

FLYER DE ÓRDENES DE RESTRICCIÓN DE VIOLENCIA ARMADA


LEARN MORE

MATERIAL PARA REDES SOCIALES


LEARN MORE

PANFLETO DE CARTERA


LEARN MORE

GUIA DE PROCESO DE APLICACIÓN


LEARN MORE

PÁGINA DE ÓRDENES DE RESTRICCIÓN DE VIOLENCIA ARMADA


LEARN MORE

MATERIAL RELEVANTE PARA REDES SOCIALES


LEARN MORE

ՀՐԱԶԵՆԱՅԻՆ ԶԵՆՔԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԶՍՊՄԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՔԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ


LEARN MORE

ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉ


LEARN MORE

ՀՐԱԶԵՆԱՅԻՆ ԶԵՆՔԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԶՍՊՄԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՔԻ ԹԵՐԹՈՆ


LEARN MORE

EVERGREEN ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄ


LEARN MORE

ԴՐԱՄԱՊԱՆԱԿԻ ՔԱՐՏ


LEARN MORE

ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ


LEARN MORE

ՀՐԱԶԵՆԱՅԻՆ ԶԵՆՔԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԶՍՊՄԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՔԻ ՄԵԿ ԷՋԱՆՈՑ ՆՅՈՒԹ


LEARN MORE

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄՆԵՐ


LEARN MORE

KABUUANG PANANAW SA KAUTUSAN NG PAGHIHIGPIT SA KARAHASAN NA NAUUGNAY SA BARIL


LEARN MORE

ORGANIZER NG APLIKASYON


LEARN MORE

FLYER SA KAUTUSAN NG PAGHIHIGPIT SA KARAHASAN NA NAUUGNAY SA BARIL


LEARN MORE

EVERGREEN SOCIAL MEDIA TOOLKIT


LEARN MORE

WALLET CARD


LEARN MORE

PATNUBAY SA PROSESO NG APLIKASYON


LEARN MORE

ISANG PAHINA NG KAUTUSAN NG PAGHIHIGPIT SA KARAHASAN NA NAUUGNAY SA BARIL


LEARN MORE

MGA MAKABULUHANG SOCIAL MEDIA TOOLKIT


LEARN MORE

TỔNG QUAN LỆNH CẤM BẠO LỰC SÚNG ĐẠN:


LEARN MORE

QUY TRÌNH NỘP ĐƠN CỦA NHÀ TỔ CHỨC


LEARN MORE

TỜ RƠI VỀ LỆNH CẤM BẠO LỰC SÚNG ĐẠN


LEARN MORE

BỘ CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI THƯỜNG XANH


LEARN MORE

THẺ BỎ VÍ


LEARN MORE

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH NỘP ĐƠN


LEARN MORE

TÀI LIỆU MỘT TRANG VỀ LỆNH CẤM BẠO LỰC SÚNG ĐẠN


LEARN MORE

BỘ CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI LIÊN QUAN


LEARN MORE

槍支暴力禁制令概述


LEARN MORE

申請組織工具


LEARN MORE

槍支暴力限制令傳單


LEARN MORE

EVERGREEN 社交媒體工具包


LEARN MORE

錢包卡


LEARN MORE

申請流程指南


LEARN MORE

槍支暴力禁制令單頁傳單


LEARN MORE

相關社交媒體工具包


LEARN MORE

枪支暴力禁制令概述


LEARN MORE

申请组织工具


LEARN MORE

枪支暴力限制令传单


LEARN MORE

EVERGREEN 社交媒体工具包


LEARN MORE

钱包卡


LEARN MORE

申请流程指南


LEARN MORE

枪支暴力禁制令单页传单


LEARN MORE

相关社交媒体工具包


LEARN MORE

총기 폭력 금지 명령 개요


LEARN MORE

신청 관리자


LEARN MORE

총기 폭력 금지 명령 전단지


LEARN MORE

에버그린 소셜 미디어 툴킷


LEARN MORE

월렛 카드


LEARN MORE

신청 절차 안내


LEARN MORE

총기 폭력 금지 명령 한 장 요약


LEARN MORE

관련 소셜 미디어 툴킷


LEARN MORE

Disclaimer: This website is for information only. It does not provide legal advice.